16 November 2012

కామినుల చూచి చూచి కన్నుల కొంతపాపము...

మనం చేసిన పాపములు తెలుసుకుని ఆ ఇందిరనాథుని శరణువేడుకున్నప్పుడు తగిన ప్రాయశ్చిత్తములు చేసుకునే మార్గము చూపుతాడు. ఆ ప్రాయశ్చిత్తములు సులువు కావు! అవి కష్టాలరూపాలోనో, సేవలరూపంలోనో, పశ్చాత్తాపం రూపంలోనో వస్తాయి. ఆ పాపాలు తీరేంతవరకు వీటిని అనుభవించిన వారికే ముక్తి కలుగుతుంది.

ఒంటిలో శక్తున్నంతవరకు అన్నిరకాల పాపాలూ చేసినవాడికి వయసుమళ్ళాక ఏం కష్టాలొచ్చినా, ఎన్ని శిక్షలు పడినా ఏం లాభం అంటారా? మనిషికి పశ్చాత్తాపానికన్నా పెద్ద శిక్ష ఉండదు కదా! అందుకే పాపంచేసినవాడిని దండించడానికి చెరసాలలో పెడతారు. ఒంటరితనమూ, అక్కడివాతావరణమూ, ఖాళీ సమయమూ అన్నీ ఆలోచింపజేస్తాయి; చేసినపాపములకు పశ్చాత్తాపపడి మంచిగా మారుతాడనే. అలాగే వృద్ధాప్యము వచ్చినా మరణం రాకపోవడం మరొకరకమైన పాపఫలితమే.


కన్నులతో, చెవులతో, మాటలతో కూడా పాపములు చేస్తామట. ఇంతెందుకు చెడు ఆలోచనలు మదిలో కలిగినా అది పాపం ఖాతాలోకే వస్తుందిట. అన్నమయ్య మాటల్లో వినండి.

===================
AUDIO  
ఇక్కడ వినండి
===================
పల్లవి
పుట్టినమొదలు నేను పుణ్యమేమి గాననైతి
యెట్టు గాచేవయ్య నన్ను యిందిరానాథా


చరణం 1

కామినుల జూచి చూచి కన్నుల గొంతపాపము
వేమరు నిందలు విని వీనుల గొంతపాపము
నామువార గల్లలాడి నాలిక గొంతపాపము
గోమున పాపము మేన గుప్పలాయ నివిగో

చరణం  2

కానిచోట్లకు నేగి కాగిళ్ళ గొంతపాపము
సేవ దానాలందుకొని చేతుల గొంతపాపము
మాననికోపమే పెంచి మతి గొంతపాపము
పూని పాపములే నాలో బోగులాయ నివిగో

చరణం 3

చేసినట్టి వాడగాన చెప్ప నీకు జోటులేదు
దాసుడ నేనైతి గొన దయతలచితివయ్య
యీసరవులెల్ల జూచి యేమని నుతింతు నిన్ను
ఆసల శ్రీవేంకటేశ ఆయబోయ బనులు

తాత్పర్యం :
మానవుడిగా ఈ భూమిమీద పుట్టిన రోజునుండి ఇంతవరకు నేను చేసిన మంచిపనులేమైనా ఉన్నాయా? ఏ మంచిపనులూ చేసెరగని నన్ను ఎలా కాడతేరుస్తావో?

వలపుతో సంబంధంలేకుండ కనబడినవారినెల్ల కామముతో చూసి కన్నులతో కొంత పాపము చేశాను. లోలోపలున్న చెడ్డవాణ్ణి(pervert) తృప్తి పరిచేందుకు చేరకూడని వారితో చేరి వినకూడని మాటలు విని చెవ్వులతో కొంత పాపము చేశాను. నోటిలో ఆవిరెండిపోయేంతవరకు అబద్ధమూ, దుర్భాషణమూ ఆడి నాలుకతో కొంతపాపము చేశాను. ఉన్నదెల్లా లెక్కలేని పాపములతో నింపుకున్న కాయము తప్ప మరోకటి లేదు!

వెళ్ళకూడని చోట్లకు వెళ్ళి చేరకూడనివారిని కూడి భుజాంతరాల్లో కొంతపాపమంటించుకున్నాను. ఒళ్ళు వంచి పని చేయకపోవడమే కాదు నా పనులనుకూడా నౌకర్లతో చేయించుకుని చేతులకు మట్టంటకుండ చూసుకొని పాపమంటించాను. ఎల్లవేళలా అంతులేని కోపంతో రగిలే మతితో విహరించి మనసుకి పాపమంటించాను. ఇలా పాపుములు నాలో పూని మేనంతా పోగులైయున్నది.

ఎంతవాడైనాగానీ తాను చేసిన అన్ని తప్పులూ తానంతట తాను చెప్పుకోలేడు; దాచేస్తాడు. నేనూ అంతే! ఇన్ని పాపములు చేసినవాడిని నేనే; అన్నీ చెప్పలేకున్నాను. నీకు తెలుసు నేను పాపిని అని. నిన్ను శరణని దాస్యం వేడి వచ్చినరోజు నన్ను క్షమించ దయతలచుకున్నావు! ఇంతటి దయాళుత్వముగల నిన్ను నేను ఏమని నుతించలనో? నా ప్రియాతి ప్రియమైన శ్రీవెంకటేశా, ప్రపంచంలోని అన్ని క్రియలూ నివల జరుగునవే! 

=================
pallavi
puTTinamodalu nEnu puNyamEmi gAnanaiti
yeTTu gAchEvayya nannu yiMdirAnAthA


charaNaM 1
kAminula jUchi chUchi kannula goMtapApamu
vEmaru niMdalu vini veenula goMtapApamu
nAmuvAra gallalADi nAlika goMtapApamu
gOmuna pApamu mEna guppalAya nivigO

charaNaM  2

kAnichOTlaku nEgi kAgiLLa goMtapApamu
sEva dAnAlaMdukoni chAtula goMtapApamu
mAnanikOpamE peMchi mati goMtapApamu
pUni pApamulE nAlO bOgulAya nivigO

charaNaM 3
chAsinaTTi vADagAna cheppa neeku jOTulEdu
dAsuDa nEnaiti gona dayatalachitivayya
yeesaravulella jUchi yEmani nutiMtu ninnu 

Asala SreevEMkaTESa AyabOya banulu
=================================

3 comments:

  1. i can say only thank you to u ! :)

    ReplyDelete
  2. చాన్నాళ్ళ తరువాత క(వి)నిపించారు, సంతోషం.

    ReplyDelete
  3. జూన్ తరువాత మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళకు! చాలా బాగుందండీ! మీ వల్ల తెలుసుకున్న మరో కీర్తన. వ్యాఖ్యానం బాగుంది.

    ReplyDelete